Vid Kvarnsvedens bruk utanför Borlänge riskerar 440 anställda att mista jobben, om Stora Ensos planer att stänga bruken blir verklighet. (Bild Stora Enso)

1.100 jobb i fara när Stora Enso planerar stänga två bruk

20 april, 2021ANNONS

Stora Enso planerar att permanent stänga massa- och pappersproduktionen vid bruken Kvarnsveden i Sverige och Veitsiluoto i Finland. Nedläggningarna är planerade att genomföras under tredje kvartalet i år och beröra 670 personer i Finland och 440 personer i Sverige.

Stora Enso skriver i ett pressmeddelande att pappersefterfrågan i Europa har minskat i över ett decennium och denna trend har ytterligare accelererat på grund av Corona-pandemin, vilket har lett till förändringar i konsumentbeteenden. Som ett resultat finns det en betydande överkapacitet på den europeiska pappersmarknaden, vilket har orsakat låga prisnivåer och utmanat kostnadskonkurrenskraften för många pappersbruk. Bruken i Kvarnsveden och Veitsiluoto är båda förlustbringande och deras lönsamhet förväntas förbli otillfredsställande även framöver.

”Det här är tunga nyheter för vårt företag och för våra kolleger i Veitsiluoto och Kvarnsveden. Våra medarbetare på bruken är mycket kompetenta och har gjort sitt yttersta under mycket svåra omständigheter. På den snabbt sjunkande pappersmarknaden måste vi tyvärr justera vår produktionskapacitet för att förbättra konkurrenskraften för vår totala pappersverksamhet. Dessvärre innebär detta nedstängning av olönsamma tillgångar. Som kommunicerat förra året, har vi granskat vår strategi och formar vår verksamhet för snabbare tillväxt och värdeskapande. Vi fokuserar på förpackningar, byggnadslösningar och innovationer inom biomaterial, där vi ser en stark tillväxtpotential,” säger Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky.

Vid Kvarnsvedens bruk i Borlänge finns två pappersmaskiner med en sammanlagd årlig kapacitet på 565.000 ton superkalendrerat (SC) tidningspapper och förbättrat tidningspapper, som används för tidningar, magasin, kataloger, bilagor och detaljhandelsreklam. Bruket har också ett integrerat termomekaniskt massabruk för barrved (TMP) med en årlig kapacitet på 900.000 ton. Den planerade stängningen skulle påverka maximalt 440 personer.

Veitsiluoto-bruket i Kemi, Finland, har en total årlig kapacitet på 790.000 ton fördelat på tre pappersmaskiner. Två maskiner tillverkar träfritt obestruket papper (WFU) för kontorsanvändning och en maskin tillverkar bestrukna papperskvaliteter, främst för tidskrifter men även för förpackningstillämpningar. Dessutom har bruket en integrerad kemisk massafabrik (360.000 ton/år), sliperi och en arkningsanläggning. Den planerade stängningen av bruket skulle påverka maximalt 670 personer. Vid Veitsiluoto-bruket finns även ett sågverk – detta är planerat att fortsätta sin verksamhet under divisionen Wood Products och sysselsätta cirka 50 personer.

Stora Enso kommer nu att inleda medbestämmandeförhandlingar med anställda och berörda fackföreningar vid bruken i Kvarnsveden och Veitsiluoto och inga beslut om de planerade nedläggningarna eller dess påverkan på anställda kommer att fattas, förrän de lokala förhandlingarna har avslutats.

”Vi har utvärderat flera alternativ för att förbättra den finansiella situationen för bruken i Veitsiluoto och Kvarnsveden. Inget av dessa alternativ har emellertid visat sig vara genomförbart för att säkerställa brukens framtida konkurrenskraft. Om ett beslut skulle tas att stänga bruken, kommer vi att ha ett nära samarbete med andra Stora Enso-enheter, kommunerna i Kemi och Borlänge, samt andra intressenter i syfte att stödja ny anställning och utbildning av drabbade medarbetare. Vi skulle också aktivt delta i diskussioner för att hitta alternativa framtida användningsområden för anläggningarna. Under denna processen kommer vi att betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt,” säger Kati ter Horst, chef för Stora Ensos pappersdivision.

De planerade nedläggningarna av bruken skulle minska Stora Ensos papperstillverkningskapacitet med 35 procent till 2,6 miljoner ton per år. Stora Ensos pappersförsäljning skulle minska med cirka 600 miljoner euro (drygt sex miljarder kronor) och det operativa rörelseresultatet (EBITDA) förväntas förbättras med cirka 35 miljoner euro årligen. Pappersdivisionens andel av koncernens försäljning skulle efter de planerade nedläggningarna reduceras till att ligga något över 10 procent.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!