Upphandlingsmyndigheten vill ha synpunkter på sina nya hållbarhetskriterier för plastförpackningar.

Enkät om hållbarhetskriterier för olika plastförpackningar

18 december, 2020ANNONS

Att ställa krav på återvinning och återanvändning i upphandling av plastförpackningar bidrar till att avfallet minskar och att mer cirkulära materialflöden skapas. Upphandlingsmyndigheten har därför tagit fram nya hållbarhetskriterier, som styr mot en cirkulär ekonomi och ökad materialåtervinning. Nu vill man gärna ha synpunkter på de nya kriterierna.

Plastförpackningar utgör det största enskilda plastflödet i samhället. Offentlig sektor är en betydande aktör, när det gäller inköp och användning av varor och tjänster som innehåller plastmaterial, exempelvis inom vård och omsorg, livsmedelssektorn samt bygg och anläggning.

Det finns en stor potential att vid offentlig upphandling styra inköp mot hållbara val, som kan effektivisera resursanvändningen och minska miljöpåverkan från plast. Genom att ställa hållbarhetskrav vid offentlig upphandling kan plastavfallet från förpackningar minska och upphandlande organisationer göra skillnad för klimat och miljö.

Enligt Upphandlingsmyndigheten motsvarade klimatpåverkan från de svenska regionernas inköp år 2016 cirka sex miljoner ton koldioxidekvivalenter. Hälso- och sjukvårdsmaterial står för en betydande del av dessa. I vården används plast av hög kvalitet i många produkter. Om de sorterades skulle plastförpackningar till vårdprodukter kunna återvinnas i mycket större utsträckning än ad fallet är idag.

Det är inte bara vården, som köper in stora mängder plast. I hanteringen av livsmedel har förpackningen en viktig skyddande funktion. Hälften av alla förpackningar, som används inom livsmedelssektorn, skulle kunna återvinnas eller återanvändas i större omfattning. Även bygg- och anläggningsbranschen genererar stora flöden av plats. Med 150.000 ton plastavfall om året finns stora möjligheter för branschen att minska sin miljö- och klimatpåverkan.

Upphandlingsmyndigheten har nu tagit fram nya hållbarhetskriterier, som styr mot mer cirkulära lösningar. Kriterierna främjar förpackningar, som designats för materialåtervinning och innehåller materialåtervunnen råvara samt lösningar, som minskar mängden avfall från plast, till exempel returemballage.

De nya kriterierna tillvaratar och förstärker olika initiativ för ett resurseffektivt utnyttjande som pågår inom många branscher. Kriterierna uppmuntrar också till att ställa funktionskrav i upphandlingarna för att främja utvecklingen av innovativa lösningar. Kriterierna ger incitament till att samla köpkraften genom kravställande som styr mot en ökad andel materialåtervinning, minskade avfallsmängder och därmed minskad klimatpåverkan från plast.

Krav på förpackningar, som tillverkas av återvunnen plast, driver en ökad efterfrågan på marknaden. En viktig förutsättning för att öka tillgången av återvunna material är att i upphandling av avfallsentreprenör ställa krav på att återvinningsbara material ska sorteras.

Fram till den 22 januari är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. Alla, som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling och i olika delar i värdekedjan från design till återvinning, är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer och branschorganisationer inom respektive område.
”Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användbara och relevanta”, skriver myndigheten..

Upphandlingsmyndigheten vill ha synpunkter på förslagen som helhet och specifikt inom respektive branschområde, och annat som kan ha betydelse för det avslutande arbetet med kriterierna, exempelvis olika utmaningar eller behov av andra styrmedel.

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner förslag och svarsblankett.

Förpackningar  inom vården
Kriterieförslag för förpackningar/emballage inom vården (pdf)
Svarsblankett för kriterieförslag för förpackningar/emballage inom vården (dok)

Förpackningar inom byggsektorn
Kriterieförslag för förpackningar/emballage inom byggsektorn (pdf)
Svarsblankett för kriterieförslag för förpackningar/emballage inom byggsektorn (dok)

Förpackningar inom livsmedelssektorn
Kriterieförslag för förpackningar/emballage inom livsmedelssektorn (pdf) 
Svarsblankett för kriterieförslag för förpackningar/emballage inom livsmedelssektorn (dok)

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!