FINAT kritiska till EU:s plan på negativ förpackningslista

2 november, 2022ANNONS

Etikettorganisationen FINAT uttrycker sin oro över Europeiska kommissionens planer på att införa en negativ lista över förpackningsegenskaper som en del av översynen av direktivet om förpackningar och förpackningsavfall.

I ett uttalande som delades med de avdelningar inom kommissionen som deltar i det pågående samrådet mellan avdelningarna påpekade FINAT att den lista som presenteras i det utkast till lagtext som publicerats i pressen inte bygger på den senaste utvecklingen när det gäller förpackningsmaterial och återvinning.

En negativ lista skulle motverka ytterligare utveckling av återvinningsteknik, och dessutom skulle den planerade processen för dess genomförande inte ge industrin rättslig säkerhet, vilket är ett av målen med översynen.

Alternativt föreslår FINAT att man betonar definitionen av kriterier för design för återvinning på ett teknikoberoende sätt och att man involverar en expertgrupp med flera intressenter i utvecklingen av riktlinjer för design för återvinning för de specifika förpackningsmaterialen.

Så här skriver FINAT i en kommentar till planerna:

FINAT stöder fullt ut målen för översynen av direktivet om förpackningar och förpackningsavfall för att bidra till en effektivt fungerande inre marknad och samtidigt minska förpackningars och förpackningsavfalls inverkan på miljön och människors hälsa.

Vi anser att definitionen av förpackningars återvinningsbarhet, liksom processen för att bedöma förpackningars återvinningsbarhet, måste vara teknik- och materialoberoende. Därför motsätter vi oss starkt att en ”negativ förteckning över förpackningsegenskaper” införs i den nya lagstiftningen. En sådan allmän förteckning kan inte vara heltäckande, vetenskapligt baserad och framtidssäker. Den utgår från att anekdotiska bevis helt och hållet beskriver de senaste återvinningsprocesserna och ignorerar den senaste och pågående utvecklingen och innovationerna inom tillverkning och återvinning av förpackningar. Förpackningar med flera av de föreslagna ”egenskaperna” är faktiskt återvinningsbara och återvinns för närvarande i praktiken (vilket vi redan har påpekat i detalj i vår återkoppling till frågeformuläret för intressenter i mars 2022).

En generisk ”negativ lista” strider mot fastställandet av kriterier för design för återvinning som tar hänsyn till förpackningsmaterialens och förpackningskomponenternas kompatibilitet i material- och formatspecifika återvinningsprocesser på ett effektivt och icke-diskriminerande sätt. Dessa kriterier håller redan på att fastställas genom sektorsövergripande projekt (till exempel RecyClass för plastförpackningar, 4evergreen för fiberbaserade förpackningar och CEFLEX för flexibla förpackningar), och de kan ytterligare anpassas tillsammans med en bredare uppsättning intressenter inom en expertgrupp inom förpackningsforumet. De ”röda kolumnerna” i dessa riktlinjer fungerar faktiskt redan som de facto negativa listor, eftersom användningen av dem starkt avråds i hela leveranskedjan. Vi anser att definitionen av prestandaklasser inom varje förpackningskategori skulle ge samma effekt som avses med en ”negativ lista”, men med en mer säker och vetenskapligt baserad metod. Varje definition av en ”negativlista” innan omfattande kriterier för design för återvinning har fastställts skulle vara förhastad och inte ge företagen säkerhet i fråga om lagstiftningen, vilket allvarligt skulle avskräcka från pågående investeringar i utveckling av material, komponenter och återvinning för nuvarande och framtida förpackningslösningar, och därmed förhindra utvecklingen av en cirkulär ekonomi för förpackningar.

Vi uppmanar därför Europeiska kommissionen att betona utvecklingen av parametrar för att säkerställa omfattande kriterier för design för återvinning och avstå från att inkludera en ”negativlista” i den kommande förordningen om förpackningar och förpackningsavfall. Detta tillvägagångssätt kommer att säkerställa att förpackningar som släpps ut på EU-marknaden är kompatibla med de befintliga återvinningsflödena, bidra till effektiv återvinning av förpackningsavfall i hög grad och ge sekundära råvaror av hög kvalitet för att möjliggöra en verklig cirkulär ekonomi.

FINAT representerar över 600 medlemsföretag som täcker hela värdekedjan inom industrin för självhäftande etiketter. Etikettbranschen sysselsätter direkt över 100 000 personer i EU och har en årlig omsättning på över 14 miljarder euro. FINAT har åtagit sig att öka värdekedjans hållbarhet och tillämpa principerna för cirkulär ekonomi inom förpackningssektorn.

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!