Även om de varumärkeslösa cigarettpakten med sina obehagliga bilder upplevs som avskräckande och skapar negativa attityder till rökning

Svag effekt på rökningen med varumärkesfria tobakspaket

10 juni, 2015

En studie från svenska HUI Research visar att effekten på rökningen tycks inte varit särskilt stor av det varumärkesförbud på tobaksförpackningar, som Australien införde i slutet av 2012. Den mångåriga nedåtgående trenden i användningen av tobak i Australien tycks inte påverkats, enligt de studier av tobaksutgifter och rökningsprevalens som gjorts i Australien.
Införandet av varumärkesförbudet på tobaksförpackningar i Australien har inneburit att de australiensiska rökarna valt bort dyrare premievarumärken av tobak och cigaretter till förmån för lågprisvarumärken, och sannolikt också att rökarna ökat sin användning av illegal tobak.

”Det tycks ha blivit betydligt mera krångligt för konsumenten och resurskrävande för handlare och personal att hantera tobak i försäljningsledet, sedan varumärkesförbud på tobaksförpackningar infördes i Australien, men det tycks inte finnas vetenskapligt stöd för att införandet påverkat den nedåtgående trenden i rökningen i Australien”, säger Nils Bohlin, konsultchef vid HUI Research och ansvarig för rapporten.

När det gäller den legala tobaksförsäljningen, är det klarlagt via branschens egen försäljningsstatistik att lågprisvarumärken stärkt sina marknadsandelar på bekostnad av dyra och medeldyra cigaretter, vilket innebär att konsumenterna i praktiken mött fallande priser på tobak, särskilt om andelen illegal tobak samtidigt ökat. Omfattande så kallade plockstudier har visat att förekomsten av illegal tobak har fortsatt att öka i Australien, även om det finns telefonbaserade studier med frågor om tobaksanvändning, som ger bilden att den illegala marknaden inte utvecklats lika starkt som plockstudierna visar.

”Det finns mycket som tyder på att andelen illegal tobak ökat i Australien efter införandet av varumärkesförbud på tobaksförpackningarna, även om det behövs fler studier på området för att belägga detta vetenskapligt”, säger Nils Bohlin.

De praktiska konsekvenserna i butiker och försäljningsställen har enligt företrädare för handelns branschorganisationer i Australien kännetecknats av ökad belastning på personalen, försämrad service till både tobakskunder och andra kunder samt mer arbete med hanteringen av inköp och praktisk hantering av tobak i butik.

Förutom några få ekonometriska akademiska studier av varumärkesförbudets effekt på rökningen, baserade på data över tobaksutgifter respektive rökningsprevalens, har den akademiska forskningen dominerats av studier av hur utformningen av paketen mottagits av allmänheten samt av rökarna specifikt. Dessa studier har i allmänhet inte studerat sambandet mellan attityderna till förpackningarna och den faktiska rökningsprevalensen eller utgifterna för tobak, vilket innebär att de bara indirekt berör frågan om effekten av varumärkesförbudet på tobaksanvändning och rökning. Den generella bilden av dessa studier är, att förpackningarna upplevs vara avskräckande, leda till tankar om att sluta/minska rökningen samt att de skapar negativa attityder till rökning.

Rapporten är tillkommen på uppdrag av British American Tobacco Svenska AB med anledning av att liknande varumärkesförbud på tobaksförpackningar är aktuella i flera europeiska länder, inklusive Sverige. Rapporten ska sammanställa relevant forskning och utredning kring varumärkesförbud med betoning på forskning, som är kopplad till erfarenheterna i Australien. Rapporten bygger också på en ”på plats”-studie i Australien, som syftat till att ta del av de praktiska lärdomar, som kan dras av vad som hänt sedan varumärkesförbudet infördes i december 2012. Studiebesöket i Australien gjordes i Melbourne i slutet av mars 2015.

Hela studien kan läsas/laddas ner via pdf-länken här:

 

 

Relaterade artiklar

Hänger du med i förpackningsbranchen?
Få vårt nyhetsbrev GRATIS!
Registrera dig!